Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Brexit: UK-EU vs UK-Commonwealth

Sara Tobal Galán


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Sergi López

 

Introducció
Establir les conseqüències que l'anomenat Brexit podria tenir per les relacions internacionals entre UK i la Commonwealth, cercant nous escenaris possibles i les actuacions a realitzar. Aprofundir en el coneixement de les relacions internacionals, ja que és la meva primera opció d'estudis universitaris. Preferiblement en el món anglosaxó, després d'haver cursat el 1er de Batxillerat al Canadà. Set the consequences that Brexit could have for international relations between the UK and the Commonwealth, seeking new scenarios and actions to be made. Go into detail about the international relations, since it is my first choice at university. Preferably in the English-speaking world, having completed 1st Batxillerat in Canada.

Contingut
Projecte estructurat en tres parts principals: 1) Fundació i organització de la UE i de la Commonwealth. 2) Anàlisis de les causes i resultats del referèndum. 3) Conseqüències del Brexit a la Commonwealth: el cas d'Austràlia (comerç i lliure circulació de persones). Part Pràctica: entrevistes i desenvolupament d'un model teòric (Flow Chart). Project divided into three main parts: 1) Foundation and organization of the EU and the Commonwealth. 2) Analysis of the causes and turn out of the referendum. 3) Consequences of Brexit on the Commonwealth: the case of Australia (trade and free movement of people). Practicum: interviews and development of a theoretical model (Flow Chart).

Conclusió
Nous escenaris socieconòmics UK-UE i UK-Commonwealth. Extrapolació del Tractat del Mercat Únic de la UE i de l'espai Schegen a les relacions UK-Commonwealth. Nous espais geopolítics en un món globalitzat. New socioeconoic scenarios UK-EU and UK Commonwealth. Extrapolation of the Treaty of the Single Market and Schegen Area to UK-Commonwealth relations. New geopolitical spaces in a globalized world

Fonts documentals
Primàries: Lleis i Tractats, Programes electorals, premsa escrita, discursos dels protagonistes principals, vinyetes cómiques de la premsa. Secundàries: articles tècnics,wikipedia, encilopèdia Britànica (on-line), estadístiques i cartografia temàtica Entrevistes a especialistes. Primary sources: laws and treaties, electoral programs, newspapers, speeches, critical cartoons. Secondary: technical articles, Wikipedia, British enclyclopedia (on-line), statistics and thematic cartography. Interviews with specialists.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat