Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Estudi de la contaminació del sòl de les vinyes degut al contingut de metalls pesants.

Marc Lozano Vives


Centre: Ins. Can Puig. Tutor: Pilar Isaiz

 

Introducció
El treball es basa en la recerca d’informació sobre la malaltia dels ceps, el míldiu, i els tractaments que s’usen per prevenir-la. M’he centrat en el tractament amb coure, i a partir d’aquí he formulat una hipòtesis: hi ha una elevada concentració de coure al sòl de la vinya com a conseqüència del tractament de prevenció, fins al punt de produir contaminació? Aleshores el meu objectiu és conèixer la concentració de coure del sòl, i establir, en el cas de que sigui excessiva, si pot provocar contaminació.

Contingut
El míldiu és una malaltia fúngica que contrauen els ceps i que es dóna en ambients humits. Al llarg del segle XX, va afectar a tots els conreus vitícoles d’arreu del món, exceptuant el de Xile. Els tractaments per prevenir-la s’han d’aplicar durant la floració. Hi ha tres tipus de tractaments: els preventius ( amb coure i compostos de coure), els penetrants (cimoxanil) i els sistemàtics (metalaxil). Per assolir el meu objectiu he realitzat una fase experimental, que consta de quatre parts: El mostreig: recollir cinc mostres de sols de les vinyes. L’Anàlisi qualitatiu: per saber si hi ha poca o molta concentració de coure a través d’una valoració. L’Anàlisi quantitatiu: per conèixer la concentració de coure de les mostres recollides d’una forma més precisa, mitjançant la tècnica de l’espectrometria. Resultats: conclusions dels diferents processos.

Conclusió
Com a conclusions del treball he establert que la concentració de coure és inapreciable, i per aquesta raó, no pot provocar cap alteració del sòl. Però, si s’ha aplicat coure en els tractaments preventiu que fa que no hagi trobat concentració de coure a les mostres? Per poder resoldre aquesta qüestió, he plantejat noves hipòtesi, com per exemple: el coure forma sals solubles que són emportades per l’aigua, o en un altre cas, que el coure s’ha filtrat i es troba en les aigües subterrànies, als aqüífers.

Fonts documentals
CIENCIAS Y TECNICAS DE LA VIÑA, Tomo II: Cultura, Patología, Defensa Sanitaria de la Viña. Autores: Jean Ribéreau-Gayon i Emile Peinaud. Editorial: hemisferio sur LOS PARASITOS DE LA VID: Estrategias de protección razonada. 4ª Edición. Ministerio de agricultura, pesca y alimentación. Ediciones Mundi-Prensa. BIOLOGIA DE LA VID: fundamentos biológicos de la viticultura. Autor: F. Martínez de Toda. Ediciones Mundi-Prensa. Aquests llibres s’han obtingut de l’arxiu de les Bodegues Jaume Serra ( J. Garcia Carrion). http://www.bvsde.paho.org/CD-GDWQ/docs_quimicos/Cobre.pdF http://med.javeriana.edu.co/publi/vniversitas/serial/v47n1/5%20BASES%20BIOL%2B%F4GICAS%20del%20cobre.pdf

 

Cercador de treballs

Ara és novetat