Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La resposta de la Unió Europea a judici

Andrea Navarro Blanco


Centre: Ins. Cubelles. Tutor: Sonia Ruiz Conesa

 

Introducció
Davant d'una de les onades migratòries més grans de la història, la resposta donada per la Unió Europea ha sigut un tema molt mediàtic arreu del món. És per això, que el meu treball pretèn analitzar aquesta resposta i valorar si ha estat correcta o no des d'un punt de vista polític.

Contingut
Per assolir els objectius establerts, vaig dividir el meu treball en cinc parts amb diferents hipòtesis: introducció a la UE, el conflicte de Síria, l'exili, que opina la UE i finalment un apartat d'estadístiques que mostra l'evolució en el tractament de les sol·licituds d'asil a la UE en els darrers anys. D'aquesta manera, el treball va quedar dividit en una part teòrica i una pràctica, composta per una entrevista al director de la Comissió Europea de Catalunya i un seguit de taules de dades i estadístiques que em van ajudar a contrastar la informació recollida. Un cop vaig reunir les dues parts el treball, vaig ser capaç de donar resposta a la hipòtesis inicial.

Conclusió
Respecte a la qüestió que m’ha fet elaborar el treball és difícil dir que he trobat una resposta definitiva, jo diria que puc respondre-la parcialment. La resposta de la Unió Europea és el conjunt d’accions que els 28 estats membres han pres davant la crisi dels refugiats i es podria dir que ha anat en contra dels seus principis i valors pel que fa a la dignitat humana i a la llibertat. I dic això perquè el tracte que han rebut de vegades ha estat inhumà i tampoc han tingut la llibertat d’escollir una cosa tan senzilla que afectarà la seva vida com on volen anar a viure com refugiats, fet que es regula amb el reglament de Dublín. Però per l’altre costat, veig que aquells acords que he mencionat al principi i que jo pensava que la Unió Europea havia trencat, segons el representant de la Unió Europea m’ha explicat, no ho han fet. Pel que fa a l’acord de Schengen ha estat respectat perquè en aquest hi ha un apartat que permet l’incompliment temporal per crisi com aquestes. A més, s’ha de tenir en compte la frase: “Un espai comú on tota persona que hi hagi entrat de forma regular per una frontera exterior o sigui resident d’algun estat signant, pugui circular lliurement amb la seva seguretat garantida”. De manera que com els refugiats no van entrar de forma regular, no es pot afirmar que aquest tractat no s’hagi respectat. Fent referència al famós “Tractat de la UE amb Turquia” també han aconseguit ferho sense que s’incompleixi cap article, perquè per exemple, han tingut en compte que a les conclusions de Tampere on trobem “Principi de no-refusament, no es pot retornar a ningú amb perill de persecució”. I com ho han fet perquè això sigui legal? Turquia ara és considerat un país segur respecte a la guerra de Síria, tot i que tenim present que Turquia no és un país molt estable políticament. Llavors, al ser Treball de Recerca: La Resposta de la Unió Europea a Judici-Andrea Navarro 33 considerat un estat segur, és el primer país segur per aquells que fugen de Síria i per tant, Europa no es veu amb l’obligació d’acollir-los. Ara bé, hi ha casos excepcionals com el grup religiós dels kurds que a Turquia la seva vida estaria en risc i per tant, Europa ha d’acollir-los per ser Grècia el primer país segur. L’article sobre el qual tinc dubtes que la Unió Europea ho hagi respectat o no retornant als refugiats a Turquia, és el 19 de “La carta dels drets fonamentals de la UE”: “Es prohibeixen les expulsions col•lectives”, ja que l’elevat nombre d’expulsions ho posa en dubte, però no estic del tot segura que aquest refutament sigui considerat expulsió. De qualsevol manera, com he dit prèviament penso que legalment la Unió Europea ha respectat més lleis de les que en un principi pensava tot i que considero que la seva resposta no ha estat com la que s’esperava d’una institució amb un prestigi mundial. Aquesta institució hauria d’haver previst encara que fos amb una altra magnitud el nombre de desplaçats que fugirien de la guerra, si ho haguessin fet, potser els hi hagués donat temps a idear un pla millor per tractar el tema. I aquí és on entra en joc la qüestió moral, la qual el meu treball no tracta però, tots hem vist imatges dramàtiques que mostren les precàries condicions de vida que tenen als mitjans d’informació.

Fonts documentals
Per elaborar el meu treball, he utilitzat diferents llibres i publicacions periòdiques que es troben a la web de la Unió Europea, sobretot cal destacar Eurostat, que em va aportar totes les dades referents a les sol·licituds d'asil. Pel que fa a les webs, he consultat la del Ministeri del Interior, la d'ACNUR, la de la UE i Frontex.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat