Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La filosofia a l'educació

Sunil Guijarro i Castellino


Centre: Ins. Joan Ramon Benaprès. Tutor: Cristián Carandell

 

Introducció
El meu treball pretén fer un seguiment de la situació de la filosofia en els estudis previs a la universitat, partint d'una banda del punt de vista que tenen els alumnes sobre la utilitat de la filosofia, i d'una altra de quina creuen que és la situació de la filosofia en l'educació alguns professors i especialistes. Per tant, es tracta d'un treball basat en la situació de la filosofia en el pla d'estudis i en l'opinió que té de la filosofia una societat economicista i tecnificada. Per a una societat així, la filosofia té poc sentit perquè ni mou diners ni pot contribuir directament a la producció de béns de consum. Així doncs, m'ha cridat l'atenció per a treballar sobre aquest tema el fet que la filosofia estigui patint una crisi en l'opinió de la societat en general i que això mateix es reflecteixi en els plans d'estudi actuals.

Contingut
En resum, he fet un seguiment de la situació de la filosofia a l’educació a partir de tres punts diferents. En primer lloc, he observat la situació de la filosofia en el pla d’estudis, en segon lloc he conegut l’opinió d’alguns alumnes sobre la filosofia, i en tercer lloc he conegut l’opinió d’alguns iniciats sobre la situació de la filosofia en l’educació.

Conclusió
En quant a la situació de la filosofia en el pla d’estudis he observat que la filosofia està reduïda al Batxillerat, i això fa que els alumnes no s’introdueixin en la filosofia fins ben avançada la seva formació, propiciant d’aquesta manera una progressiva separació entre l’alumne i la filosofia. En quant a la concepció de la filosofia per part dels alumnes he observat que tot i que no existeix un rebuig frontal cap a la filosofia, el cinquanta per cent dels alumnes veuen la filosofia com una disciplina allunyada de la realitat, i un vint per cent d’aquest cinquanta per cent ha reforçat la seva posició creient que la filosofia no és útil tot i trobar-la divertida i interessant. I en quant a l’opinió dels iniciats sobre la situació de la filosofia en l’educació he tractat la manera com el professor pot introduir la filosofia als alumnes de manera que aquests no la rebutgin. Finalment, he estudiat quina creuen que és la situació de la filosofia en l’educació alguns iniciats, tractant la davallada general del nivell acadèmic dels alumnes i analitzant quines són les seves causes.

Fonts documentals
Si separem les fonts en dos grups trobem, d'una banda, fonts primàries, que són entrevistes a professors de filosofia, converses sobre el treball i enquestes a alumnes de Batxillerat i, d'una altra banda, fonts secundàries, que són diferents textos com per exemple llibres de filosofia, llibres d'història de la filosofia, entrevistes agafades de revistes o diaris, assaigs i articles d'opinió.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat