Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Mediació Escolar i Bullying: És eficaç la mediació escolar per resoldre l'assetjament escolar?

Albert Álvarez Berdala


Centre: Ins. Cubelles. Tutor: Mª Rosa Garicano

 

Introducció
El tema escollit per desenvolupar l’activitat acadèmica del Treball de Recerca és el d’una qüestió d’actualitat per les seves greus repercussions en els centres escolars, en la societat i, especialment, en els menors com a persones més vulnerables. Es tracta de la mediació escolar com a tècnica educativa per resoldre el Bullying o assetjament escolar, situació en la qual uns alumnes (agressors) exerceixen el seu poder assetjant i fustigant altres alumnes més dèbils (víctimes) durant un temps prolongat en determinades etapes educatives i que té conseqüències molt negatives per a les parts en conflicte, especialment per a la víctima. El tema tractat en aquest treball desperta la meva curiositat i ganes de saber com es produeix i evoluciona el Bullying i com n’és d’eficaç la mediació escolar per a resoldre i prevenir aquests greus conflictes.

Contingut
Aquest treball està desenvolupat al voltant de tres apartats genèrics diferents, els quals no són independents respecte dels altres sinó que estan relacionats i units entre sí per donar cohesió al meu estudi. En el primer apartat, explico exhaustivament la mediació escolar analitzant indirectament els seus punts forts i dèbils a través de l’estudi i anàlisi de les seves característiques, les fases en les quals es desenvolupa, les funcions i rols dels mediadors, com s’implanta en els centres educatius, etc. En el segon apartat, també de forma minuciosa, explico què és el fenomen de l’assetjament escolar o Bullying descrivint i analitzant les parts involucrades, els factors que el desencadenen, les conseqüències que implica, com es desenvolupa i/o evoluciona, com es pot solucionar i quines investigacions i estudis s’han realitzat sobre aquest greu fenomen. En el tercer i últim apartat, a partir de tota la informació obtinguda a través dels llibres, informes publicats, investigacions i entrevistes realitzades a diferents especialistes responc justificadament la qüestió central del meu treball: És eficaç la mediació escolar per resoldre l’assetjament escolar?

Conclusió
Després de realitzar diverses entrevistes a professionals experts en Bullying i mediació escolar, de llegir-me diversos llibres sobre aquests dos temes i d’estudiar i analitzar en profunditat les característiques de l’assetjament escolar i la mediació escolar, he arribat a la conclusió què la mediació escolar no es efectiva a l’hora de tractar i resoldre el casos de Bullying, degut a que, per una banda, per aplicar aquesta tècnica educativa basada en la resolució de conflicte s’han de complir una sèrie de característiques que en l’assetjament escolar no es donen i, per una altra, la dinàmica que adquireix aquest greu conflicte a mesura que es desenvolupa impossibilita l’actuació de la mediació per solucionar el cas. La principal idea que em permet ratificar-me en la meva afirmació bé produïda per la pròpia naturalesa del Bullying, ja que, es tracta d’un conflicte què s’origina quan entre les parts implicades existeix un desequilibri de poder. Aquest desequilibri de poder impossibilita la comunicació i la sinceritat entre les parts, característiques essencials per poder solucionar un conflicte per mitjà de la mediació escolar. A més, també he pogut comprovar que la majoria de centres escolars no coneixen en profunditat l’assetjament escolar i apliquen una mediació poc eficaç per manca de suport econòmic i recursos que les institucions oficials i públiques haurien d’oferir als centres. Això provoca una mala pràctica d’aquesta tècnica educativa en els centres d’ensenyament que han de fer mans i mànigues per poder-la aplicar mínimament de forma correcta, fent per exemple que els propis pares, mares, professorat i alumnes hagin d’exercir de mediadors.

Fonts documentals
Pel que fa a les fonts informatives o documentals, a l’hora de realitzar el treball m’he trobat amb certes dificultats sobretot pel que respecte a la mediació escolar degut a la falta d’informació teòrica i objectiva que es pot trobar sobre aquesta tècnica educativa i la seva eficàcia. En quant a l’assetjament escolar, m’he trobat amb la dificultat de no poder realitzar cap entrevista a menors víctimes de Bullying o als seus pares degut, principalment, a la por d’expressar el seu cas. Malgrat això, he tingut la sort de poder contactar amb experts de renom en el tema del Bullying com Rosario Ortega, catedràtica de Psicologia, membre de la Societat Espanyola de Psicologia de la Violència i directora del Departament d’Educació a la Universitat de Còrdova. Algunes de les fonts més importants són: • CASANOVAS, POMPEU., MAGRE, JAUME. I LAUROBA, M. ELENA. 2010. Llibre Blanc de la Mediació Escolar a Catalunya. Barcelona. Huygens Editorial. • RODRÍGUEZ, N. 2004. Guerra en las aulas. Cómo tratar a los chicos violentos y a los que sufren sus abusos. Barcelona. Planeta, Temas de Hoy. • PIÑUEL, I. I OÑATE, A. 2006. Informe CISNEROS X. Violencia y Acoso Escolar en España. Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo. • http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/convi.pdf. • http://www.acosoescolar.info/index.htm. • http://www.edu.gva.es/orientados/familiav/assetjament_escolar.htm. • http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/la-mediacion-escolar.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat