Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Anàlisi iconogràfica de les obres d’art

Luca Bazzi Otero


Centre: Ins. Joaquim Mir. Tutor: Isabel Martínez Torres

 

Introducció
El punt de partida va ser la lectura d’obres literàries que tractaven d’obres d’art famoses. Com en aquestes llibres, jo pretenia extreure informació oculta d’algunes pintures i el meu treball es va basar en l’anàlisi iconogràfic d’aquestes obres. Evidentment no vaig trobar cap informació secreta, però vaig descobrir que analitzant qualsevol manifestació artística es pot extreure molta informació més enllà de la merament estètica: informació sobre els valors ètics, culturals, polítics, socials, científics... de l’època en què es va realitzar l’obra i de la persona que la va realitzar. I en això va consistir la meva recerca: una mena de detectiu de l’art.

Contingut
El meu treball consta primerament d’una part introductora general on analitzo tipus de temes que poden trobar en manifestacions pictòriques i quina funció poden tenir. Després analitzo iconogràficament una sèrie de pintures que en principi plantejaven problemes per a la seva interpretació. Al principi pensava analitzar moltes més obres, però la quantitat d’informació obtinguda i la limitació de l’extensió del treball que estableix el meu centre, van limitar el meu anàlisi a tres obres. Metodologia: A l’hora d’organitzar el treball he hagut d’utilitzar moltes fonts de consulta per a recopilar informació, primer de caire general i després més particular. La recerca ha estat particularment laboriosa perquè no es basava en unes poques fonts bibliogràfiques o d’Internet, sinó que per a cadascú dels símbols o de les imatges dels quadres que volia analitzar he hagut de buscar informació separadament, i això m’ha suposat la consulta d’infinitat de fonts documentals.

Conclusió
Quan vaig iniciar el treball no m’imaginava la quantitat d’informació que es podria extreure d’un quadre i que, gràcies als elements que hi apareixen, podem estudiar una societat i una cultura determinada. Que les pintures proporcionen un plaer estètic és evident, però que a vegades són un important mitjà d’informació històrica no ho és tant.

Fonts documentals
Las font utilitzades es podien agrupar o categoritzar en les següents categories: Tractats generals de teoria de l’art. Llibres i pagines WEB dels autors estudiats. Llibres i pàgines WEB per a cadascú dels símbols o imatges analitzades.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat