Estàs a : Inici » Treball de Recerca


La influència de l'art clàssic en l'art dels segles XVIII i XIX

Loreto Domingo Escudé


Centre: Escola Pia Sitges. Tutor: Eduard Carbonell

 

Introducció
Aquest Treball de Recerca combina dos àmbits diferents de la cultura: el món clàssic i la Història de l'Art, i es centra especialment en el moviment artístic del Neoclassicisme i en les influències que aquest ha rebut de l'art de Grècia i Roma, especialment pel que fa als aspectes temàtics. Per tant, es pot considerar un viatge per la mitologia grecollatina i les obres d'art del Neoclassicisme. Vaig escollir aquest tema principalment perquè m'interessa molt la cultura clàssica en totes les seves vessants i perquè també m'agrada molt la Història de l'Art. A l'iniciar la recerca em vaig plantejar com a objectius principals conèixer detalladament l'art clàssic i l'art neoclàssic, descobrir per què a mitjans del segle XVIII es recuperen les formes i les temàtiques clàssiques i investigar quins mites grecollatins/fets històrics són més freqüents com a temàtica de les obres neoclàssiques, així com descobrir les causes per les quals el Neoclassicisme és un moviment que no té el ressò i el reconeixement d'altres estils artístics.

Contingut
El treball està dividit en tres apartats ben diferenciats. D'aquests, el primer apartat està dedicat a l'art clàssic, concretament a les seves característiques i els seus models principals, tan de l'art grec com de l'art romà. El segon apartat correspon al Neoclassicisme i tracta el context històric, les característiques generals, l'escultura, la pintura, l'arquitectura i els principals artistes d'aquest moviment. El tercer i últim apartat és el més extens i de caràcter més pràctic, i gira al voltant de l'anàlisi d'una sèrie d'obres d'art neoclàssiques de temàtica mitològica i històrica, incidint especialment en els mites representats i en la seva procedència literària original.

Conclusió
La investigació duta a terme m'ha permès arribar a una sèrie de conclusions concretes i particulars a partir dels objectius plantejats inicialment, però com a conclusió general vull destacar que fent aquest treball he descobert que el Neoclassicisme és un moviment artístic que representa un dels períodes més trancendents de la història de Europa, la Revolució Francesa, un fet que va transformar Europa i va iniciar la transició cap a la societat contemporània, i que de fet marca el pas de l'Edat Moderna a l'Edat Contemporània. A mesura que m'he anat endinsant entre les diferents escultures i pintures m'he adonat que aquest estil artístic no mereix ser infravalorat, ja que els artistes neoclàssics van produir unes obres excepcionals que, tot i el que pugui semblar a primera vista, estan dotades d'una personalitat i d'un punt de vista propis. Per això, des de la meva opinió vull destacar que el Neoclassicisme no és una simple imitació de l'art grec i romà, sinó que és una re-interpretació de l'art clàssic a la vida i a la societat dels segles XVIII i XIX a través de l'òptica d'uns artistes que van saber captar molt bé l'esència del món clàssic, plasmant-la fidelment en les seves obres juntament amb aquella sensibilitat i aquelles inquietuds personals que volien transmetre i que han quedat immortalitzades de forma conjunta per la posteritat.

Fonts documentals
Les fonts d'informació utilitzades han estat bàsicament llibres i pàgines web. He consultat llibres de la biblioteca municipal de Sitges i de casa meva, principalment obres literàries clàssiques i llibres de mitologia. Pel que fa a les pàgines web, he procurat utilitzar aquelles més fiables i que s'adequaven més al tipus d'informació que jo buscava, i per aquest motiu la majoria de les pàgines web emprades són de centres de secundària, universitats i museus o bé webs d'art i història recomanades i de diferents institucions públiques.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat