Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Disseny d'un habitatge amb criteri de sostenibilitat

Míriam Guari


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Esther Llambrich

 

Introducció
La meva principal motivació a l'hora d'escollir el tema del treball de recerca va ser l’interès que tinc per el disseny, el medi ambient i les tecnologies aplicables a aquest. Els objectius d'aquest treball eren cercar quines son les energies renovables de les que disposem amb la tecnologia d'avui en dia i valorar quines son les millors opcions a considerar a l'hora de dissenyar un habitatge.

Contingut
El meu treball té dues parts: la teòrica i la pràctica. A la teòrica explico quines son les instal•lacions d'un habitatge i en quines es pot fer un ús mediambiental també hi consta una breu explicació de quines energies renovables són les més adequades per un habitatge situat en una zona de clima mediterrani com és Vilanova i la Geltrú. En la part pràctica hi consten els càlculs d'Aigua Calenta Sanitària (ACS), pèrdues tèrmiques i energia fotovoltaica. També hi son els plànols de l' habitatge (plantes i façanes) a escala 1:50 i, per últim, la maqueta desmuntable il•luminada per uns leds de baix consum alimentats per una petita placa solar situada a la part superior de la maqueta que capta energia solar i la converteix en energia elèctrica, emmagatzemada en unes piles situades també a la mateixa maqueta.

Conclusió
Una de les conclusions que he extret com a fruit d’aquest treball és que malgrat que tots els beneficis econòmics que poden comportar tenir una casa sostenible siguin a llarg termini i que, per tant, socialment i políticament, les administracions s’han d’involucrar molt més per a que la gent s’interessi mes en cases sostenibles. Potenciant la sostenibilitat, responsabilitat social i ecològica i amb el reciclatge mediambiental. El fet d’utilitzar energies renovables com a alternativa a les energies provinents de combustibles fòssils i minerals, dit d’una altra manera, les contaminants, és una opció considerable ja que, la majoria de l’energia que utilitzem a diari està subvencionada, és a dir, costa més produir-la del que paguem per gaudir-ne l’ús. Poc a poc, els recursos d’on aquesta en prové s’estan exhaurint, cosa que comporta l’increment del seu cost, motiu que em va fer pensar que, tant ecològicament com econòmicament, a tots ens convé actuar per tal de reduir el CO2 i la radioactivitat que les energies brutes creen. Per altra banda, vaig optar per l'energia solar com a energia renovable, tant tèrmica com fotovoltàica. Descartant l’energia eòlica, per la seva dificultat per fer instal•lacions que tinguin una bona integració arquitectònica per no mencionar, tots els problemes legals que comportaria aquesta. L’energia geotèrmica també és una de les que vaig descartar ja que és necessari un espai de terreny sense edificar per la instal•lació. Pel que fa al confort climàtic, vaig optar per fixar-me més en les pèrdues tèrmiques i els aïllaments dels tancaments. Per combatre el malgast de l'energia produït per les pèrdues tèrmiques, l'ús de bons aïllants és un recurs molt econòmic i eficient ja que el simple fet de deixar una petita capa d'aire entre les parets exteriors és suficient per contribuir a disminuir la despesa en climatització. És una inversió en el moment de construir que provoca un benefici en l’estalvi de l’energia sense cap cost durant tota la vida de l’habitatge. Pel que fa a l’estalvi d’aigua vaig optar per l’ús dels airejador i el reciclatge d’aigua i aprofitament de les aigües pluvials, que al igual que en el cas anterior, amb una despesa en el moment de la construcció ens beneficia en el consum d’aigua potable. El resultat dels càlculs i la investigació em va fer arribar a la conclusió que amb la tecnologia de la que disposem avui en dia i el nivell de vida que duem, tenint en compte la quantitat d’electrodomèstics consumidors d’energia que té un habitatge, resulta quasi impossible crear un habitatge 100% sostenible ja que la quantitat de captadors solars necessaris per obtenir l’energia necessària pel funcionament de la vivenda seria massa elevat i ocuparia una superfície superior a la construïda. Tot i això, vaig poder comprovar que, amb dues plaques solars, podem cobrir més d'un 60% de les necessitats d’aigua calenta sanitària necessària. Però que, d'altra banda, pel que fa a l'energia solar fotovoltaica, amb dues plaques no arriba ni al 10% de l'energia consumida al dia a dia. Per dur a terme aquesta investigació vaig aplicar molts dels coneixements teòrics adquirits al cursar batxillerat (dibuix tècnic, física, electrotècnia...). Tot i això, molts d’aquests càlculs han estat realitzats amb programes de càlcul i una taula Excel que ja portava incorporades moltes de les formules necessàries. L’evolució del procediment de la maqueta m’ha permès ampliar els meus coneixements en molts àmbits superant un a un tots els objectius que m’anava plantejant. Arrel del desenvolupament del projecte el valoro molt positivament en quant a adquirir coneixements del món tècnic com son connectar components en paral•lel per evitar problemes en els circuits, càlculs per a les instal•lacions dels habitatges, aspectes formals dels plànols i molts recursos per combatre el canvi climàtic dels quals abans de fer el treball no en tenia constància. Com tota cosa té els seus aspectes positius i negatius, he de fer esment al fet que no sempre em va ser fàcil fer front a nous objectius que m’anava plantejant. En l’àmbit on vaig tenir més problemes va ser en el de la maqueta, un d’ells va ser el del fet de voler-la fer desmuntable mentre que pel seu interior hi havia un circuit elèctric. Per resoldre-ho, vaig acabar utilitzant uns connectors de una torre d’ordinador que em van ser de molta utilitat gràcies a la seva mida ja que, un cop desmuntada la maqueta, al tornar a col•locar els pisos en el seu lloc, els connectors, enganxats a les parets interiors de la façana de la maqueta encaixaven directament. Un altre dels problemes que vaig tenir va ser el de no trobar plaques solars de la mida de la teulada de la maqueta, aquest problema no el vaig poder solucionar fins que no em van aconsellar en una botiga d’electrònica que busqués per Internet, on vaig trobar una gran varietat de materials que vaig comprar per la maqueta. I és que, de tot aspecte negatiu se’n pot extreure una cosa de profit: amb voluntat i constància, es poden fer moltes coses. Espero amb aquest treball interessar als seus lectors en sostenibilitat, responsabilitat social i ecològica per a futures generacions i reciclatge mediambiental.

Fonts documentals
GENERALITAT DE CATALUNYA. Gencat [en línia] PUIG i BOIX, Josep. Les energies netes. Romanyà, Valls. Editorial: Barcanova, 2010. TELEVISIÓ DE CATALUNYA. El medi ambient. [en línia] XTEC. Les energies renovables. [en línia]

 

Cercador de treballs

Ara és novetat