Estàs a : Inici » Treball de Recerca


És saludable fer esport?

Liliana Galvany Casanellas


Centre: Ins. Dolors Mallafrè. Tutor: Pedro Ibañez

 

Introducció
Els mitjans de comunicació, tant la premsa escrita com la televisió, ens recomanen sovint la pràctica de l’esport per millorar la nostra salut. Amb aquest tema, els mitjans reben el recolzament de la majoria d’entrenadors de qualsevol disciplina esportiva. Des de principi del segle XX en la societat occidental actual existeix el convenciment que els esportistes són gent sana i que la pràctica esportiva a més de millorar la qualitat de vida, serveix per a posar-se en forma. Sobta que els especialistes en l’esport i la medecina no estiguin d’acord en aquest plantejament. I més aviat al contrari: diuen que la pràctica esportiva no és saludable, degut a la competitivitat i, que a més no es practica l’esport per posar-se en forma, cal que l’esportista es posi en forma per a practicar esport. La possibilitat de triar com a estudi posterior al batxillerat la carrera de fisioteràpia i l’experiència com a esportista és el que em va fer plantejar la pregunta de si ÉS SALUDABLE FER ESPORT. La temàtica general, per tant, d’aquest treball serà desenvolupar una sèrie de conceptes per entendre’n el seu sentit i la seva relació amb l’esport i la salut. Tots els exemples, taules, gràfiques i estudis cercats estan basats en un sol esport, el bàsquet. Això m’ha servit per no extendre’m més del compte en les explicacions i defugir de desenvolupar altres temes relacionats amb l’esport, però que no m’ajudarien a trobar la resposta al meu treball. La hipòtesi del treball de recerca és: la pràctica de l’esport no és saludable. I l’objectiu, per tant del treball de recerca és verificar la hipòtesi mitjançant una enquesta feta a 50 esportistes.

Contingut
A l’hora d’iniciar el treball vaig llegir una sèrie de materials (llibres i articles), que he anat complementant amb la conversa amb diferents especialistes de la medicina i l’esport, cara a aconseguir un guió que m’orientés en el desenvolupament del treball. Tot plegat em va portar a el·laborar el llistat de les diferents temàtiques que tracto en el treball i l’ordre en que les presento. A l’inici del treball es defineixen els conceptes que considero necessàris, es classifiquen diferents tipus d’esport i es tracta l’objectiu principal d’aquest estudi en quant a la salubritat de l’esport. Tracto la causa i els tipus de lesions, la psicologia dels esportistes, la tendència de cada esport en generar lesions específiques, així com aconseguir la identificació dels causants de lesions abans que es produeixin. Finalment es tracten les consideracions nutricionals i les patologies més freqüents de cada esport. Per ajudar-me en la recerca de les conclusions he realitzat una enquesta a cincuanta jugadors de bàsquet on sel’s hi formulen una sèrie de qüestions sobre la seva experiència personal en la pràctica d’aquest esport.

Conclusió
La pràctica de l’esport no és saludable per tot el que implica la competitivitat. I fins ara no es fan els possibles perquè sigui el menys perjudicial possible. - L’esport és perjudicial, per tant no és saludable. El que es pot aconseguir amb una bona pràctica esportiva és disminuïr-ne la part perjudicial. L’esport és perjudicial per a la salut, pels riscos que implica: - Patir lesions i a més a més fer-ho de manera repetitiva. Això comporta un desgast i debilitament crònic de la zona afectada. Els resultats de l’enquesta posen en evidència el gran risc de patir lesions (el 100% dels enquestats n’han patit i d’aquests un 38% n’han patit de greus). - De les recuperacions físiques posteriors a les lesions, un 22% provablement no hagi seguit les instruccions de recuperació i un 2% definitivament no les ha seguides.Per tant, la resta que ha seguit mitjanament bé les instruccions ha tingut menys possibilitats de tornar-se a lesionar la mateixa zona. - Per a una bona pràctica esportiva es necessita fer uns bons estiraments, preparar-se físicament i escalfar abans de cada entrenament i partits. Hi ha un 38 % d’esportistes que no valoren prou ni són conscients de la seva importància. - Dels factors extrínsecs que més originen lesions són majoritàriament: els riscos de la pràctica del propi esport i el mal estat de l’equipament. Aquest últim no se li dona gaire importància però si la mateixa pista de joc ja és dura i causa grans impactes en les plantes dels peus, una pista en males condicions pot ser molt perjudicial per la salut dels esportistes. - Els factors intrínsecs que més originen lesions han estat: la constitució física pròpia i la laxitud de lligaments. Està clar que la estrucura corporal de l’esportista no es pot canviar però sí la condició física de la seva musculatura. -No es reforcen prou les articulacions, no es fan exercicis per emfortir-les per això hi ha bastants jugadors que es lesionen els turmells i els genolls (a part que també sigui pels riscos que comporta el propi bàsquet). - A nivells generals hi ha una manca de preparació física, mental i també de coneixements. Això és tant a nivell individual de cada jugador com del cos tècnic. És greu que els esportistes no sapiguen com s’han d’alimentar o quins són els exercicis que han de fer per reforçar les zones més dèbils del seu cos, però també ho és que ni s’alimentin com cal o que no facin els exercicis de reforçament. Tot i això encara hi ha una situació més crítica en la qual els mateixos entrenadors no informen als jugadors (tant a nivell nutricional com de requeriments físic). El cos tècnic és qui hauria d’informar als jugadors. - El ritme desmesurat dels entrenaments i l’alta intensitat a que es fan és perjudicial i a més no respecta els ritmes individuals de cada persona. - No es descansa el sufiscient entre sessions d’entrenament per poder jugar els partits del cap de setmana sense agulletes, però tampoc entre el partit i el primer entrenament setmanal, la qual cosa significa que ja es comencen els entrenaments a principi de setmana cansats de l’esforç fet al partit. Això normalment es deu a que hi ha problemes d’organització en els horaris de les entitats esportives i s’hauria de donar prioritat a la salut dels jugadors. - Tantes hores de dedicació (entrenaments, desplaçaments i partits), dificulta la relació i desenvolupament de la vida social, escolar, familiar i laboral dels esportistes. Això juntament amb la tensió competitiva predisposa a l’esportista a patir lesions. - Anímicament l’esportista està bé si aconsegueix satisfaccions, tant a nivell personal com a col·lectiu, si no es lesiona, si no està cansat, si aprèn, si es comunica amb els companys. - L’esport exerceix una pressió excessiva als esportistes. Això produeix mancances a nivell psicològic: inseguretat, falta d’autoestima i falta de motivació. - Sembla que practicar esport eleva l’estatus social, dona prestigi social. - L’esport és una forma de consum i la pressió social fa que sigui una pràctica recomanable. - L’activitat física desenvolupa la coordinació, l’agilitat i l’equilibri.

Fonts documentals
LLIBRES - BOB ANDERSON, Estirándose. Girona: Integral, 1984. - BRICKLIN M Y SPILNER M, Caminar para estar mejor. Barcelona: Libros cúpula, 1993. - PEPU HERNÁNDEZ Y FERNANDO LÓPEZ, Entrenar el éxito. Madrid: Esfera de los libros, 2007. - INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans i Edicions 62, 1995. - DR. PASTRANA Y COLABORADORES, Lesiones deportivas y rehabilitación. Madrid: Ferjisa, 1998. - DR. JOAQUIN PELEITERO, Alimentación y salud. Barcelona: Integral, 1979. - PEY ESTRANY, Diccinari de sinònims i antònims. Barcelona: Teide, 1981. - RONALD P. PFEIFFER Y BRENT C. MANGUS, Las lesiones deportivas. Barcelona: Moll, 1995. REVISTES - VÁZQUEZ MAZARIEGO, YOLANDA. “La mejor alimentación”. Sport life. Núm 115, Novembre 2008. PÀGINES WEBS - VIVIAN JIMÉNEZ CAVALLINI. “Alimentación del deportista”. www.geosalud.com/nutricion/alimdeportista.htm - GARRIDO CHAMORRO, R.P., GONZÁLEZ LORENZO,M; PÉREZ SAN ROQUE,J GARNES ROS, P “Atenció urgent de les lesions Esportives”. Hospital General d'Alacant.Área d'urgéncies de Traumatología. Apunts medicina de l’esport 2005. - Escoles Bressol Municipals de Tarragona: El ninot, El serrallo, Sant Salvador, La taronja El miracle. “Consells per a una alimentació sana i equilibrada” http://www.tarragona.cat/lajuntament/ensenyament/escoles_bressol/alimentaciosaludable.html - MUÑOZ GUILLÉN J.A. “Importancia del deporte competitivo”, Abril del 2001 http://www.tiquicia.com/columnas/deportes/014q20401.asp - RIUS SUÁREZ M.D. “Rehabilitación Cardíaca en niños”. Instituto Nacional de EnferLLIBRES - BOB ANDERSON, Estirándose. Girona: Integral, 1984. - BRICKLIN M Y SPILNER M, Caminar para estar mejor. Barcelona: Libros cúpula, 1993. - PEPU HERNÁNDEZ Y FERNANDO LÓPEZ, Entrenar el éxito. Madrid: Esfera de los libros, 2007. - INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans i Edicions 62, 1995. - DR. PASTRANA Y COLABORADORES, Lesiones deportivas y rehabilitación. Madrid: Ferjisa, 1998. - DR. JOAQUIN PELEITERO, Alimentación y salud. Barcelona: Integral, 1979. - PEY ESTRANY, Diccinari de sinònims i antònims. Barcelona: Teide, 1981. - RONALD P. PFEIFFER Y BRENT C. MANGUS, Las lesiones deportivas. Barcelona: Moll, 1995. PÀGINES WEBS - VIVIAN JIMÉNEZ CAVALLINI. “Alimentación del deportista”. www.geosalud.com/nutricion/alimdeportista.htm - GARRIDO CHAMORRO, R.P., GONZÁLEZ LORENZO,M; PÉREZ SAN ROQUE,J GARNES ROS, P “Atenció urgent de les lesions Esportives”. Hospital General d'Alacant.Área d'urgéncies de Traumatología. Apunts medicina de l’esport 2005. - Escoles Bressol Municipals de Tarragona: El ninot, El serrallo, Sant Salvador, La taronja El miracle. “Consells per a una alimentació sana i equilibrada” http://www.tarragona.cat/lajuntament/ensenyament/escoles_bressol/alimentaciosaludable.html - MUÑOZ GUILLÉN J.A. “Importancia del deporte competitivo”, Abril del 2001 http://www.tiquicia.com/columnas/deportes/014q20401.asp - RIUS SUÁREZ M.D. “Rehabilitación Cardíaca en niños”. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratórias Ismael Cosio Villegas. (PDF) XII Curso-Taller Internacional de Rehabilitación Respiratoria Integral. Julio 2007 - BELLIDO MANUEL (Maestro de E.F.). “Deporte escolar para todos o la presión de ganar un partido”. Artículo publicado en la web Nueva Alejandría de Argentina y en la revista digital Askesis por EL PORTAL DE EDUCACION FISICA, deporte escolar, actividad física y salud. 2006. - DÍAZ OTAÑEZ. "Tendencias del entrenamiento deportivo actual". Federación Internacional de Educación Física - Argentina - GARRIDO CHAMORRO et al. Atención Urgente de las Lesiones Deportivas en Varones. Hospital General de Alicante. Área de Urgencias de Traumatología. 2005 - GARRIDO CHAMORRO et al. Atención Urgente de las Lesiones Deportivas en Mujeres. Hospital General de Alicante. Área de Urgencias de Traumatología. 2005 - MARTÍN DE LA CRUZ. “Diferencia entre el deporte,la actividad física y la educación física” Mundo Tec Revista. (PDF) - GOBIERNO DE LA RIOJA.“Plan Riojano de asisténcia médica en el deporte” (PDF) - DE LA PEÑA GARRIDO A, et al. “Prescripción deportiva en la cardiopatía congénita (cc) infantil”. XIII reunión anual de la sociedad española de urgencias de pediatria (seup murcia, 17-19 abril 2008. Hospital de Fuenlabrada Madrid. (PDF) - RODRÍGUEZ GARCÍA Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Profesor Titular de la Facultad de Educación. Universidad de Murcia. y SANTONJA MEDINA, Doctor en Medicina y Cirugía Profesor Titular de la Facultad de Educación. Universidad de Murcia. “Los estiramientos en la práctica físico-deportiva” (PDF) - F.C. BARCELONA. “Les lesions en el bàsquet” http://www.fcbarcelona.com - THE MAHER SPORTS AND WELLNESS CENTRE. “Plantar Fasciitis (Heel Spurs)” http://www.maherpt.com/PlantarFasciitis.aspx - MITCHELL JH, HASKELL WL, RAVEN PB. 26th Bethesda Conference. Classification of sports. J Am Coll Cardiol 1994; 24: 864-6. - “Beneficios del deporte y el ejercicio físico.” http://www.todonatacion.com/deporte/beneficios-del-ejercicio-deporte.php - DEPARTAMENTO DE DEPORTE COMPETITIVO http://www.chiledeportes.gov.cl/preguntas_frecuentes/deporte_competitivo.php - “El calentamiento en los bailarines” http://www.danzaballet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=778 - “El calentamiento” http://www.sudarlacamiseta.com/ARCHIVO/teoria_entren/calentamiento.htm - Tipus d’estiraments: http://www.musclenutricion.com - MEDLINE PLUS IMATGES, de les lesions específiques del bàsquet: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/presentations/100209_4.htm - Imatges d’activitats físiques i altres: www.google.es - IDESCAT. “Participació en activitats esportives” www.idescat.cat - MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO.- Ciudadanos - Protección de la salud - Adolescencia - Prevenir las enfermedades y problemas médicos más frecuentes - Actividad física - López Miñarro. “Prevalencia de mitos o creencias erróneas acerca de conceptos relacionados con la medicina de la Educación Física.” http://www.efdeportes.com/efd19/mitos1.htm - FEDERACIÓN CHILENA DE ESGRIMA “Lesiones musculares: ¿Qué hacer?” http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.esgrima.cl/noticias/imag_grande/20040601musculos1.jpg&imgrefurl=http://www.esgrima.cl/noticias/20040601lesionmuscular.php&usg=__l29xUNwsJ5ol_Rlx5zIq5brAXjs=&h=280&w=268&sz=15&hl=ca&start=10&sig2=XbzIQplWlPnpqbHczrnyTw&um=1&tbnid=2WlpWKrXecliLM:&tbnh=114&tbnw=109&ei=a5ljSZKHLo-vjAfZnYCQ&prev=/images%3Fq%3DLesiones%2Bmusculares%2Bdeportivas%26gbv%3D2%26um%3D1%26hl%3Dca%26sa%3DG - “Lesiones deportivas” http://www.euskalnet.net/lmpipaon/lesiones/lesiones/lesiones.htm - PATOLOGIES: ELS PEUS Centro Terapéutico Podológico Pedro Aloy Felani http://www.podowen.com/servicios.php - LESIONS ESPORTIVES I DIFERÈNCIES ENTRE CRÒNIQUES I AGUDES www.doctordayan.com - EUSKALNET. “Lesiones en el baloncesto”. www.euskalnet.net CONVERSES Per a la realització d'aquest treball he comptat amb la col·laboració de les següents persones amb quui he mantingut coneverses per complementar i contrastar la informació del meu treball. - Fisioterapeutes de la U.M.E. ( Unitat de Medicina Esportiva), de L’Hospital Comarcal St. Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú. - Clara Pey, fisioterapeuta de Naturàlia.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat