Estàs a : Inici » Treball de Recerca


L'evolució de la figura humana entre l'Art Romànic i Gòtic

Martí Carbonell Català


Centre: Ins. Dolors Mallafrè. Tutor: Mercè Fernández Nuñez

 

Introducció
Aquest treball és el fruit del meu interès per la història de l’art, i en especial, per l’art Medieval del nostre territori. Com a conseqüència de l’ampli ventall d’obres i de l’extens territori que engloben ambdós arts, l’eix vertebrador del treball és l’Art Romànic i Gòtic que es va produir, principalment a Catalunya, però també a part de l’antiga corona d’Aragó. L’ objectiu del projecte és veure els principals aspectes que evolucionen en el transcurs de l’ample període que engloba aquests dos moviments artístics. A partir d’aquest objectiu, es concreta l’evolució des de diversos punts de vista, de manera que, a part de tractar els canvis i l’evolució a nivell estilístic, també es fan amplies referències als canvis a un nivell més tècnic, on es posa especial èmfasi en aquells aspectes relacionats amb els materials i els suports, un dels punts que ha estat determinant a l’hora de transformar les característiques formals de la figura humana. Per assolir l’objectiu del treball, el mètode que s’ha seguit es basa en agafar uns referents per tractar cada procediment i suport. En el moment de l’elecció dels models s’ha procurat escollir aquells que representin i exemplifiquin millor cada tipologia artística. Analitzar aquestes obres ha servit com a punt de partida per parlar d’altres obres relacionades, així com també de la tipologia de l’obra en qüestió. Les conclusions del treball són el producte resultant del contrast entre els conceptes teòrics i els referents descrits.

Contingut
El treball es divideix en dos blocs complementaris. El primer bloc està format per tres parts, en les dues primeres s’aprofundeix en les representacions de la figura humana, les tècniques i el context dels dos moviments respectivament. Finalment, a la tercera part es fa una comparació de les dades i conclusions que s’han extret de les dues parts anteriors. El segon bloc, que conforma la part pràctica del treball, té com a fil conductor una entrevista al Sr. Salvador Garcia Fortes, Degà de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, una entrevista i una visita al taller de la Sra. Mia Marsé i Ferrer, restauradora i sòcia fundadora de TdART, i un qüestionari respost pel Sr. Jordi Camps, Conservador en cap de l’àrea d’Art Medieval del MNAC, i pel Sr. Cèsar Favà, adjunt a conservació de les col•leccions d’art Gòtic del MNAC. L’elaboració del projecte s’ha dividit en tres etapes. La primera consta de la documentació teòrica, acompanyada de l’elecció dels referents a partir de nombroses visites al MNAC. La següent etapa té com a punt principal la realització dels anàlisis per adquirir una visió àmplia dels temes tractats. L’última es basa en la documentació final a partir del contacte directe amb experts i la consegüent redacció de l’evolució i les conclusions, que han permès donar una visió àmplia i contrastada al resultat final del treball.

Conclusió
Les conclusions que he extret del treball mostren l’evolució entre els dos Arts. Aquestes es divideixen en quatre parts, a nivell del context social i cultural de l’època, a nivell tècnic, a nivell iconològic i iconogràfic, i per últim, a nivell estilístic, que és l’objectiu principal del treball. Com a resultat del treball, la principal conclusió que he extret és que, el marc on s’engloba tota l’evolució és el context històric. Aquesta evolució ha afectat de manera directa al canvi de mentalitat, i per tant, a un canvi en la iconologia. Això es veu, per exemple, en el canvi en la concepció de la figura de la Mare de Déu, que en el gòtic agafa un paper més protagonista i s’interpreta com un personatge més proper. També és important parlar de l’evolució en la relació entre Maria i Jesús. L’evolució iconològica, juntament amb els canvis tècnics, és el que provoca l’evolució estilística, que aplicat als referents analitzats, observem que les representacions humanes passen d’un art hieràtic i simètric, a un estil molt més pròxim al naturalisme.

Fonts documentals
Les fonts utilitzades en l’elaboració del treball es divideixen en dos grups; les entrevistes a experts i les fonts bibliogràfiques. -Entrevistes a experts: Entrevista al Sr. Salvador Garcia Fortes, Degà de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, entrevista una visita al taller de la Sra. Mia Marsé i Ferrer, restauradora i sòcia fundadora de TdART, i qüestionari respost pel Sr. Jordi Camps, Conservador en cap de l’àrea d’Art Medieval del MNAC, i pel Sr. Cèsar Favà, adjunt a conservació de les col•leccions d’art Gòtic del MNAC. -Fonts bibliogràfiques: Tot i que les fonts bibliogràfiques són molt nombroses, a continuació només s’adjunten les més importants: DDAA, Catalunya Romànica, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1992-1997,Vols I-XXVII -- BARRAL I ALTET, X. Pintura antiga i medieval [Art de Catalunya vol.8] . Edicions L'isard, 1998. -- CARBONELL I ESTELLAR, E. Guia. Art Romànic. Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya, 1997. -- CAMPS SÒRIA, J. i altres. Guia Visual. Art romànic. Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2002. -- CASTIÑEIRAS, M. i altres. El Romànic a les col•leccions del MNAC. Barcelona: MNAC-Lunwerg Editors, 2008. -- FAVÀ, C. i altres. El Gòtic a les col•leccions del MNAC. Barcelona: Museu Nacional d'Art de Catalunya – Lunwerg Editors, 2011. -- MANOTE CLIVILLÉS, M. R. Guia visual. Art Gòtic. Barcelona : MNAC, 2006 -- PLADEVALL I FONT, A. Pintura III [L’Art Gòtic a Catalunya] Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2006. -- PLADEVALL I FONT, A. Síntesi general [L’Art Gòtic a Catalunya]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2009 -- TERÉS TOMÀS, M. R. i altres. Escultura antiga i medieval [Art de Catalunya vol.6] . Edicions L'isard, 1997.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat