Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Geologia estructural al Garraf

Beatriz Nuño Balmori


Centre: Ins. Alexandre Galí. Tutor: JOAN NAVIDAD

 

Introducció
L'objectiu d'aquest treball ha estat demostrar si existeix cap relació geològica entre la formació dels Pirineus i l'axiecament del massís del Garraf. Els estudis que es van portar a terme per poder arribar a conèixer aquestes relacions van ser els següents: - Aprenentatge, identificació i medició de plecs i falles del Garraf. -Projeccions de les dades obtingudes al camp en la falsilla de Wulff. -Estudi de materials entre els Pirineus i el Garraf. -Representació del perfil topogràfic del Garraf. -Relació fòssil entre Pirineus i Garraf. La motivació més significativa que em va portar a realitzar aquest treball va ser que volia assolir una major quantitat de coneixements envers l'entorn que ens envolta.

Contingut
Els continguts més rellevants que he tractat al meu treball han sigut els següents: -Geologia estructural. -Formació de plecs. -Plecs. -Falles i diàclasis. -Mapes topogràfics. -Situació dels temps geològics. -Formació dels Pirineus. -Formació del massís del Garraf. -Litologia. -Tipus de fòssils. -Falsilles.

Conclusió
Com a conclusió del treball he de dir que he après a identificar falles en el camp, a utilitzar una brúixola per mesurar falles o plecs, a fer un perfil topogràfic sobre la zona d'estudi, a comparar dos tipus de relleus i a treure les idees fonamentals de l´experiència que s´ha realitzat. Respecte a la part pràctica i en relació a la teoria, s'ha pogut corroborar la hipòtesi inicial de manera afirmativa. No obastant això, és evident que per poder arribar a unes conclusions més sòlides caldria tenir un nivell acadèmic superior al de batxillerat.

Fonts documentals
Les fonts documentals que s'han utilitzat es divideixen en dos blocs: linkografía i bibliografía. Lincografia: 1)http://ansatte.uit.no/kare.kullerud/webgeology/webgeology_files/spanish/structure_geol_sp.html Pàgina dedicada a la simulació de deformació de roques en geologia estructural i dissenyada per l’autor Kare Kullerud. 2) http://parcs.diba.cat/?parc=10&m=103&s=632&o=2 Conceptes de geologia estructural. Diputació de Catalunya. 3) http://www.geovirtual.cl/Geoestructural/Intro01.htm Apunts sobre geologia estructural. Dr.Wolfgang Griem. 4)http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_topogr%C3%A1fico Concepte de mapa topogràfic. Vikipèdia. 5)http://www.igc.cat/web/ca/mapageol_atles_tempsgeologic.html Informació sobre els temps geològics. Institut geològic de Catalunya. 6)http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_geol%C3%B3gico Informació i classificació dels temps geològics. Vikipèdia. 7)http://www.biologiaonline.com.ar/tiempogeologico.html Classificació i característiques dels temps geològics. Biologia online. 8)http://esquiadoresescaladoresdeviella.wordpress.com/un-poco-de-historia/la-formacion-de-los-pirineos/ Bloc sobre la formació dels Pirineus. 9)http://gent.uab.cat/ateixell/sites/gent.uab.cat.ateixell/files/21.-TeixellInvCI.pdf Informació sobre la geotectònica dels Pirineus. Antoni Teixell. 10)http://lasupergalaxia.wordpress.com/2012/02/06/como-se-formaron-los-pirineos/ Informació sobre la formació dels Pirineus i els materials que el contitueixen. 11) http://parcs.diba.cat/?parc=10&m=103&s=632&o=2 Informació sobre el parc del Garraf. Diputació de Barcelona. 12)http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Sistemes%20dinformacio/Inventari%20despais%20dinteres%20geologic/Consulta%20de%20les%20fitxes%20descriptives%20dels%20EIG/documentos/348_descrip.pdf Informació sobre la formació del massós del Garraf. Generalitat de Catalunya. Departament de medi ambient i habitatge. 13)http://www.parcarqueologic.cat/esp/imgpcn/cd_png_tm.asp Informació litologica del Parc del Garraf. Institu municipal de gestió del patrimoni cultural i natural. 14) http://www.slideshare.net/geografs/parc-garraf Informació i característiques sobre la litologia i morfologia del Garraf. Tiago Canelas; Carlos Castaño; Eloi Farré. 15) http://es.wikipedia.org/wiki/Foraminifera Informació sobre els foraminífers. Vikipèdia. 16)http://www.xtec.cat/~malos/Moluscs/classificacio/bivalves.htm Informació sobre les bivalves. Diputació de Barcelona. 17) http://ca.wikipedia.org/wiki/Bivalve Bloc sobre les característiques de les bivalves. Vikipèdia. 18)http://www.geoparquepirineos.com/contenidos.php?niv=1&cla=_2OA1CCRP9&cla2=_2OA1CH7EB&cla3=_2OB01R0U6&tip=3&idi=1 Informació sobre els tipus de fòssils que es troven als Pirineus. Parc Geològ dels Pirineus. 19) http://www.wikiteka.com/apuntes/t-5-los-pirineos/ Apunts sobre característiques dels Pirneus. Wikiteca. 20)http://lasupergalaxia.wordpress.com/2012/02/06/como-se-formaron-los-pirineos/ Informació sobre la litología dels Pirineus. La supergalxia. 21)http://www.ing.unlp.edu.ar/constr/g2/REPRESENTACION-GRAFICA-Y-EVALUACION-DE-PROBLEMAS-ESTRUCTURALES-EN-MACIZOSROCOSOS.pdf Informació sobre falsilles de projeccions, direccions i cabussaments d’una falla o un plec. Facultat d’enginyeria. Bibliografia: 1) J. Bach; A. Crussells; F. Tejero (2008): Ciències de la terra i del medi ambient. Barcelona: Teide. 2) A. Belmonte (2009): Guía geologica dels Pirineus. Tapa Blanda. 3) L.U. de Sitter (1976): Geologia estructural. Omega.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat