Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Autoestima i Fracàs Escolar

Laia Rovira López


Centre: Ins. F.X. Lluch I Rafecas. Tutor: Raimon Pàez Blanch

 

Introducció
Aquest treball de recerca ha estat realitzat per la inquietud de conèixer el nivell d'autoestima que tenen els adolescents de la nostra societat, de saber si aquest influeix en la seva vida quotidiana i si està relacionat directament amb la possibilitat de patir fracàs escolar. Quant a l'estructura, el treball es troba dividit en 5 grans apartats diferenciats: Plantejament, Marc Teòric, Marc Conceptual, Desenvolupament de la investigació i Conclusions; i conclouria amb la bibliografia i els annexos finals.

Contingut
El treball s’inicia amb l’exposició del problema d’investigació, els objectius inicials i la hipòtesi inicial, la qual afirmaria que la baixa autoestima podria ser un factor causant de fracàs escolar durant l’adolescència, possiblement relacionat amb la desmotivació i influït per l’entorn social on la persona es desenvolupa. Posteriorment trobem un ampli recull d’informació sobre tots els aspectes que caracteritzen l’autoestima i el fracàs escolar, i la importància d’aquests durant l’adolescència; seguit d’un glossari dels conceptes més tècnics i una breu descripció d’algunes personalitats de la psicologia a les quals s’hi fa referència. A continuació, veiem una descripció de la metodologia emprada en les diferents parts del treball de camp: una comparació de perfils amb nivells d’autoestima diferents, enquestes passades a alumnes de 4t d’ESO i tres entrevistes a professionals de la psicopedagogia i la psicologia; juntament amb la presentació dels resultats obtinguts en forma de taules estadístiques concretades gràficament. Finalment, arribem a les conclusions finals de la investigació, seguides d’una presentació de possibles solucions i la contrastació de la hipòtesi inicial, que ens queda desmentida.

Conclusió
La recerca conclou que no és possible establir una relació directa generalitzable entre l’autoestima (ja sigui en alt nivell o en baix) i el fracàs escolar, ja que ambdós tenen causes i conseqüències pròpies i que encara que és possible que es donin casos concrets on els dos conceptes es correlacionin, això dependrà estrictament de cada persona. A més, entre el col·lectiu d’adolescents actuals, la baixa autoestima té una presència més aviat esporàdica, mentre que una clara tendència a l’alta autoestima va guanyant terreny i els índex de fracàs escolar són molt elevats. Per tot això, caldrà estudiar cada cas per separat i de forma individualitzada per poder establir (o no) una relació de retroalimentació dels dos factors en un alumne.

Fonts documentals
La recopilació d'informació s’ha dut a terme principalment amb pàgines d’Internet firmades per llicenciats en psicologia i psicopedagogia, a causa de no haver pogut trobar gaires llibres que tractessin profundament el tema que ens ocupa. Tot i així, la informació ha estat contrastada per acreditar la seva veridicitat i recolzada amb algunes lectures i llibres de text sobre psicologia i amb les diferents entrevistes que s’han realitzat.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat