Estàs a : Inici » Treball de Recerca


Estudi de l'evolució escrita del Diari de Vilanova a través del Carnaval

Ana Matilla Romero


Centre: Ins. Manuel de Cabanyes. Tutor: Laura Vicente

 

Introducció
He escollit com a tema del meu treball de recerca l’estudi del Diari de Vilanova, perquè em sembla que pot resultar molt interessant fer una recerca d’informació d’aquest mitjà informatiu i fer un estudi de la seva evolució analitzant les diferents etapes per les quals ha passat, ja que és un dels diaris més antics de tota Espanya que encara és vigent i que gaudeix de força èxit i popularitat. Com a objectius del meu treball m’he plantejat explicar, primer de tot, la història del Diari de Vilanova, ja que em sembla imprescindible conèixer-la si després vull tractar qualsevol altre aspecte d’aquest tema. En aquest cas, com a segon i principal objectiu del treball, un cop coneguda la vida del diari i ja sigui capaç de situar-me contextualment en qualsevol de les seves etapes, vull fer un seguiment de l’evolució ortogràfica i gramatical, a més de la presentació de les notícies al llarg de quatre etapes diferents, fent una anàlisi exhaustiva de cadascuna de les notícies relacionades amb el Carnaval. Serà aquest tema el que em servirà de guia per poder fer unes comparacions justes, ja que no ho seria si comparés noticies de diferents àmbits al llarg dels anys. No s’ha de pensar que aquest treball té com a finalitat explicar o analitzar l’evolució del Carnaval de Vilanova en aquests últims cent cinquanta anys, ja que aquest és només el fil conductor que uneix uns anys amb els altres. És la meva intenció deixar clar que en cap moment he volgut “corregir” els professionals que han anat escrivint en el Diari al llarg del temps, dient que alguna cosa “està malament”. Simplement el que he volgut fer és comentar les característiques de cada època, com a curiositat, per poder ser conscient dels canvis successius que la llengua ha anat fent en l’àmbit periodístic. Per poder fer-ho, he estat comparant les notícies d’un tema en concret i que sabia que cada any sortiria, en aquest cas, el Carnaval; i la forma com estaven escrites amb els criteris lingüístics i periodístics actuals. Sóc conscient, però, que als lectors del Diari contemporanis a les noticies no els semblaria pas que estiguessin “mal escrites” perquè, lògicament, era com s’escrivia en l’època i per a ells era normal, de la mateixa manera que ara ens sembla normal la forma en què s’expressen en els diaris.

Contingut
Les etapes que tracto en el treball són quatre. L’inici, al 1851 (encara que el diari comença al 1850, però al començar l’1 d’agost el Carnaval ja ha passat), després l’any 1900, seguit del 1950 i finalment el 2009. El treball el divideixo en cinc apartats: el primer, la història del Diari de Vilanova, seguidament una sèrie de fitxes tècniques de cadascuna de les etapes tractades, després una anàlisi exhaustiva de cadascuna de les notícies que tracten el Carnaval de les diferents etapes analitzades, i finalment descric les característiques i conclusions derivades de l’estudi de les notícies en el punt anterior. El punt dos, on tracto la història del diari, el divideixo en tres apartats segons el nom que tenia: Diario de Villanueva y Geltrú ( 1850-1936), Villanueva y Geltrú (1942-1976) i Diari de Vilanova (1976-2009); cadascun d’aquest apartats dividits en els subapartats convenients. A partir d’aquí em centro en els anys 1851, 1900, la dècada de 1950 i el 2009 del Diari de Vilanova. Són aquests anys els que comparo per poder veure la seva evolució. En el punt tres, faig quatre fitxes tècniques, una per cada any que treballi, on hi consta informació com el títol del diari, el subtítol, la foto del títol, les seccions, número de pàgina, periodicitat, preu d’anuncis, idioma, etc. Seguidament, analitzo ortogràficament i gramaticalment tots els articles relacionats amb el Carnaval que hagin sortit al Diari de Vilanova en els anys esmentats. Aquesta part del treball és la principal, no només per extensió, sinó per hores invertides i rellevància, ja que a partir d’aquí és d’on trec les meves conclusions. Finalment faig, any per any, una síntesi de les seves característiques, com si fos una conclusió; una manera de recollir la informació de gairebé 50 pàgines del punt quatre en una plana o dues.

Conclusió
Els resultats d’aquest estudi sobre el Diari de Vilanova demostren que realment hi ha hagut una gran evolució lingüística tant en l’àmbit ortogràfic i gramatical com en el de presentació de les notícies, ja sigui en la forma d’escriure-les com en l’aspecte físic dels articles, a més del tema sociolingüístic pel que respecta la relació del català amb el castellà. Una diferència clara entre el Diari de 1850 i l’actual és la fidelitat a la normativa establerta, cosa que abans era un tema més opcional. La claredat dels articles és una cosa que es veu perfectament com ha anat evolucionant, deixant de ser cada vegada menys rebuscades les notícies pel que fa a la manera de redactar i procurant no deixar cap mena de detall sense aclarir. Un altre àmbit en el qual és molt clara l’evolució del diari és la de la presentació formal. El diari s’ha presentat amb tota mena de mides, des de les més petites fins a les més grans i ha canviat contínuament el seu nom. També s’ha de tenir en compte la seriositat dels articles. Actualment i a diferència dels primers anys, abans de ser publicat un article és llegit, corregit i repassat totes les vegades que faci falta perquè quedi el més perfecte possible. És també molt interessant veure com el diari ha sobreviscut a tots els canvis de règim polític procurant mantenir el seu esperit inicial: informar el més honestament i objectivament possible. S’ha de dir, però, que al començament, el diari era més aviat d’avisos breus que no pas d’informació, almenys com s’entén en l’actualitat. Finalment, l’evolució més clara de totes és la de la llengua. El català va passar de ser gairebé inexistent en el diari, a ser prohibit i, finalment, a tenir un ressorgir fins convertir-lo en l’actualitat en la llengua principal del Diari de Vilanova.

Fonts documentals
CARBONELL I MASSIP, Jaume. Diari de Vilanova 1850-2000, Barcelona: Edicions del Garraf, any 2000. Diari de Vilanova, num 26.562, Divendres 20 Febrer 2009,Hemeroteca [en línia]. [consulta: 03.12.2009] LAPESA, Rafael. Historia de la lengua española, Madrid: Editorial Gredos, any 1983. MORAL I REIACH, Sixte. La premsa en català a Vilanova i la Geltrú. Barcelona: Institut d’Estudis Penedescencs, 1985 A més d’antigues publicacions del Diario de Villanueva y la Geltrú i el Villanueva y Geltrú, des de l’any 1851 fins el 1959, consultats a la Bilbioteca Museu Victor Balaguer, de Vilanova i la Geltrú.

 

Cercador de treballs

Ara és novetat